Начало arrow Орган за контрол
Орган за контрол
Услуги Печат Е-мейл
Област
на контрол
Обхват
на контрола
по параметър
Нормативен акт,
стандарт
Технически
средства
за измерване
Електрически уредби и съоръжения до 1000 VСъпротивление на изолация, МΩНаредба №3 (НУЕУЕЛ) от 09.06. 2004 г. Обн. ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004, Наредба № 4 (НТЕЕ) от 09.06.2004 г. обн. ДВ бр. 99/2004 и попр. ДВ бр.101/2004, ПБЗРЕН до 1000V от 01.06.2005 г. Обн. ДВ бр. 21/2005 г., БДС 1986 – 82Тестер на ел. Инсталации
FLUKE
    
Електрически уредби и съоръжения до 1000 VСъпротивление на защитни заземителни уредби и инсталации, ΩНаредба №3 (НУЕУЕЛ) от 09.06. 2004 г. Обн. ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004, Наредба № 4 (НТЕЕ) от 09.06.2004 г. обн. ДВ бр. 99/2004 и попр. ДВ бр.101/2004, ПБЗРЕН до 1000V от 01.06.2005 г. Обн. ДВ бр. 21/2005 г., БДС 14308 – 77Тестер на ел. инсталации
FLUKE
    
Електрически уредби и съоръжения до 1000 VСъпротивление на мълниезащитни заземителни уредби и инсталации, ΩНаредба №3 (НУЕУЕЛ) от 09.06. 2004 г. Обн. ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004, Наредба № 4 (НТЕЕ) от 09.06.2004 г. обн. ДВ бр. 99/2004 и попр. ДВ бр.101/2004, Наредба №8 (НМСВСОП) от 28.12.2004г. Обн. ДВ бр.6/2005г., ПБЗРЕН до 1000V от 01.06.2005 г. Обн. ДВ бр. 21/2005 г., БДС 14308 – 77, БДС 16060 – 84Тестер на ел. инсталации
FLUKE
    
Електрически уредби и съоръжения до 1000 VИмпеданс Zs на контура “фаза-защитен проводник”, ΩНаредба №3 (НУЕУЕЛ) от 09.06. 2004 г. Обн. ДВ бр. 90/2004 и бр. 91/2004, Наредба № 4 (НТЕЕ) от 09.06.2004 г. обн. ДВ бр. 99/2004 и попр. ДВ бр.101/2004, ПБЗРЕН до 1000V от 01.06.2005 г. Обн. ДВ бр. 21/2005 г., Тестер на ел. инсталации
FLUKE
    
Физични фактори на работната среда
Осветление
Осветеност, lxНаредба № 24 (НСХИД) Обн. ДВ бр. 95/2003, Наредба № 9 (НЗХИИПКОИДУ) Обн. ДВ бр. 46/1994
Наредба № 2 (НЗИКИЗОП) Обн. ДВ бр. 15/2007, БДС 1786-89
Testo 545, Германия
Клещови мултиметър
Metra clip 72, Германия
    
Физични фактори на работната среда
Шум
1. Ниво на шум, dВА Важи за параметри от №1 до №8 Шумомер
 2. Еквивалентно ниво на шум, dBАНаредба № 6 ДВ бр. 70/2005 Наредба № 9 ДВ бр.46/1994 Наредба № 2 ДВ бр.15/2007 Наредба № 24 ДВ бр.95/2003, попр. ДВ бр. 100/2003 “UNITEST” 93517, Германия
 3. Дневно ниво на експозиция на шум, dBАНаредба № 6 ДВ бр.58/2006  
 4. Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBAБДС 15471 БДС ISO 1999Звуков калибратор
 5. Дневно ниво на шум, dBAБДС ISO 1996-2“Voltcraft” 326, Германия
 6. Вечерно ниво на шум, dBAБДС 14478-82, БДС 15204-80 
 7. Нощно ниво на шум, dBA  
 8. Върхово ниво на звуково налягане, dBC   
    
Физични фактори на работната среда
Микроклимат
1. Температура на въздуха, °С Термохигрометър
 2. Относителна влажност на въздуха, %Наредба № 9 ДВ бр.46/1994 г. Наредба № 2 ДВ бр.15/2007 г. Наредба № 24 ДВ бр.95/2003, попр. ДВ бр. 100/2003 г. БДС 14776, БДС 16686 KIMO HD 50, Франция
 3. Скорост
на движение
на въздуха, m/s
 Уред за изм. скорост на движение на въздуха.
Testo 425, Германия
    
Вентилационни инсталации1. Скорост на движение на въздушния поток,
m/s
Наредба № 15 ДВ бр. 68/19.08.2005 г. Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 Наредба, приета с Постановление №329/2004 ДВ бр. 110/2004
БДС 12.3.018
Уред за изм. скорост на движение на въздуха.
Testo 425, Германия
 2. Дебит на въздушния поток, m3/h Ролетка стоманена
“Profel”
    
Климатични инсталации1. Относителна влажност
на въздуха %
БДС 14776-87, БДС 16686-87Термохигрометър
 2. Температура
на въздуха °С
 KIMO HD 50, Франция

I. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийнаефективност./ чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ/. Оценката за съответствие на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.
Обследването  за енергийна ефективност се извършват от лица, отговарящи на изискванията на чл.23, ал.4 от ЗЕЕ.

II. ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПАСПОРТИ
След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя Технически паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта. Към Техническият паспорт на нов строеж се включва и Енергиен паспорт на сградата, който се съставя след
завършване строителството на цялата сграда преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на сградата с проектните нормативни
изисквания за енергийна ефективност. / Наредба № 5 от 28.12.2006 г/.
Към Техническият паспорт се включва Сертификат за енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на Наредба  № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

III. ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат.
Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ.
Сгради получили сертификат Категория А или категория Б, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г се освобождават от данък сгради по чл. 24 , ал. 18 и ал. 19 от Закона за местните данъци и такси.

IV. ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В СГРАДИ
Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки:
  • 3 год. - за котли на течно или твърдо гориво с номин. мощност от  20 до 100 kW ;
  •  2 год. - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
  • 4  год. - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

V. ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. Задължителната периодична проверка на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж 4 години.