Начало arrow Счетоводство
Счетоводство
Печат Е-мейл

Счетоводството е систематично регистриране, периодично представяне във финансови отчети и анализ на сделките на предприятието в паричен измерител. То се осъществява при спазването на определени правила, наричани често Общоприети счетоводни принципи (Generally Accepted Accounting Principles). Счетоводството позволява на дадена компания да анализира финансовите си резултати от бизнеса въз основа на различни показатели като например нетната печалба (печалбата за периода).
Виж повече


 
Печат Е-мейл

Данъчни декларации

• Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни фирми и физически лица
• Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
• Интрастат
• Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
 
Свържете се с нас за повече информация.
 
Печат Е-мейл

Годишни финансови отчети

• Изготвяне и представяне на ГФО- годишен финансов очет
• Национални счетоводни стандарти
• Международни счетоводни стандарти
• Консолидация
• Статистически отчети

Свържете се с нас за повече информация.
 
Печат Е-мейл

Активи

• Създаване и управление на база за отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
• Амортизационен план
• Инвентаризационни описи
• Водене на склад (материали, стоки)

Свържете се с нас за повече информация.

 
Печат Е-мейл

Труд и работна заплата

• Администриране на служителите
• Изготвяне на трудови и хонорарни договори
• Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
• Администриране на отпуски и болнични листи
• Деклариране пред НАП
• Представителство посредством електронен подпис
• Консултации
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
• Калкулации на осигуровки и данъци
• Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
• Изготвяне на ведомост за заплати
• Рекапитулации
• Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
• Водене на ревизии

Свържете се с нас за повече информация
.
 
Печат Е-мейл

ДДС

• Регистрация по ДДС
• Изготвяне и представяне на ДДС декларации и дневници в НАП
• Водене на ревизии

Свържете се с нас за повече информация
 
Печат Е-мейл

Счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване
• Изготвяне на отчети на български и английски език
• Национални и международни счетоводни стандарти
• Изготвяне на специфична счетоводна политика, методи за оценка, индивидуален сметкоплан
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри
• Мониторинг на фирмените покупки и продажби
• Мониторинг на паричните потоци
• Изготвяне и представяне на счетоводни и финансови отчети


Свържете се с нас за повече информация