Начало arrow Енергийна ефективност
Енергийна ефективност
Услуги в сферата на енергийната ефективност Печат Е-мейл

Услуги в сферата на енергийната ефективност

 ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийнаефективност./ чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ/. Оценката за съответствие на инвестиционен проект се издава след провеждане на обследване за енергийна ефективност на етап технически или работен проект и служи за издаване на разрешение за строеж.
Обследването  за енергийна ефективност се извършват от лица, отговарящи на изискванията на чл.23, ал.4 от ЗЕЕ.


ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПАСПОРТИ
След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя Технически паспорт на сградата, на база на който се издава разрешение за ползване на обекта. Към Техническият паспорт на нов строеж се включва и Енергиен паспорт на сградата, който се съставя след
завършване строителството на цялата сграда преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на сградата с проектните нормативни
изисквания за енергийна ефективност. / Наредба № 5 от 28.12.2006 г/.
Към Техническият паспорт се включва Сертификат за енергийните характеристики, издаден за съществуващи сгради по реда на Наредба  № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати.

ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Сертифицирането има за предмет изчисляване на границите на класовете на енергопотребление в сградата и отразяване на енергийните характеристики на сградата в сертификат.
Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3 от ЗЕЕ.
Сгради получили сертификат Категория А или категория Б, въведени в експлоатация до 1 януари 2005 г се освобождават от данък сгради по чл. 24 , ал. 18 и ал. 19 от Закона за местните данъци и такси.

ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ В СГРАДИ Задължителната периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли в експлоатация се извършва веднъж на всеки:
  • 3 год. - за котли на течно или твърдо гориво с номин. мощност от  20 до 100 kW ;
  •  2 год. - за котлите на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100 kW;
  • 4  год. - за котлите на природен газ с номинална мощност над 100 kW.

ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
На проверка за енергийна ефективност подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW. Задължителната периодична проверка на климатични инсталации в експлоатация се извършва веднъж 4 години.

За повече информаия:http://www.seea.government.bg/
 

 
Детайлна информация за фирмата Печат Е-мейл

име на фирмата: "ПРОКОНТРОЛ" ООД
Седалище и адрес на управление: обл.Ловеч,  гр.Ловеч, ПК 5500 ул. "Иван Драсов" № 7, партер
ЕИК: 110572844
Тел.: 0887/927 399
Факс: 068/600 367
Е-поща:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Е-адрес:  www.procontrolbg.com
Лица с представителна власт:Лилия Енчева Еничарова Управител
Физически лица - персонал на фирмата в сектор "Енергийна ефективност":

 Име Специалност
 Иван Панайотов Иванов В областта на електротехниката
 Здравко Владимиров Станков В областта на топлотехниката
 Христо Крумов Търпенов  В областта на архитектурата и строителната техника