Начало
Проконтрол Печат Е-мейл

”Проконтрол” ООД Ловеч е създадено през 2007 г.

Дружеството е акредитирано съгласно  БДС EN ISO/IEC 17020:2005 със заповед №378/09.04.2009 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”  като орган за контрол от вида „С”  с рег.№281 ОКС. През 2013 г. органът за контрол при "Проконтрол" ООД е преакредитиран за нов четиригодишен период.

Дружеството е вписано в публичния регистър на Агенция по енергийна ефективност Идентификационен №00286/20.05.2011 г. съгласно чл.23, ал.4 от ЗЕЕ за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Разполага с подготвен технически персонал и модерна апапатура за измерване.

Основни дейности
на ”Проконтрол” ООД Ловеч са:
1. Измерване, контрол и оценка на съответствието и издаване на протоколи и сертификати за съответствие за:
• физични фактори на работната среда:
  - микроклимат – температура, относителна влажност и скорост на въздуха
  - осветление – осветеност 
  • Контрол на електробезопасност - електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
  - импеданс на контура „фаза-защитен” проводник
  - съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
  - съпротивление на защитни заземителни инсталации
  - съпротивление на изолация
• Климатични и вентилационни инсталации2. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
• Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност;
• Изготвяне на енергийни паспорти;
• Обследване и сертифициране на сгради по енергийна ефективност;
• проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли на сгради;
• проверка за  енергийна ефективност на  климатични инсталации на сгради

3. Счетоводни и консултански услуги.
• Абонаментно счетоводно обслужване;
• Годишно счетоводно приключване.
• Съставяне на финансови отчети.
• Личен състав и работни заплати.
• Консултации в сферата на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.