ТРЗ

Труд и работна заплата

• Администриране на служителите
• Изготвяне на трудови и хонорарни договори
• Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
• Администриране на отпуски и болнични листи
• Деклариране пред НАП
• Представителство посредством електронен подпис
• Консултации
• Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари
• Калкулации на осигуровки и данъци
• Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания
• Изготвяне на ведомост за заплати
• Рекапитулации
• Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации
• Водене на ревизии

Свържете се с нас за повече информация
.